GUVERNAREA

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

Voința Creatorului este de a dărui bunătate creaturilor Sale; toate nivelurile creației au fost puse la punct, astfel încât bunătatea Sa să poată fi emana pe deplin către ele. Guvernarea lumilor se face prin influența diferitelor Sfirot și Parţufim (configurații).

Guvernarea

La început,[89] Creatorul era singur, umplând tot spațiul cu energia Sa. El nu-și dăruia influența pentru că nu exista cine să o primească. Când a vrut să creeze, El a început să influențeze. Cabala este singura știință care ne explică, în cele mai mici detalii, adevărata guvernare [90] a lumii, astfel încât să putem înțelege voia Lui.

[89] – Ştiinţa Cabala începe numai după primul act al creaţiei care este Ţimţum

[90] – Prin descrierea tuturor emanaţiilor energiei Lui, a transformărilor lor prin Sfirot şi multiplele şi complexele lor acţiuni

Voința Creatorului este cea de a dărui benevolenţă creaturilor Sale; toate nivelurile creației și guvernarea acestora au fost puse în aplicare, astfel încât benevolenţa Lui să poată emana asupra lor, dar în așa fel încât ele să o poată primi.

Lumina lui D-zeu este unică, cu o forță şi calitate uniformă și dincolo de orice descriere. Guvernarea lumii se manifestă prin diferite tipuri de atribute, cum ar fi rigoarea, mila etc. Drept urmare, această lumină unică este, prin urmare, transformată sau filtrată de alte lumini, pentru a-i conferi diferite calități sau forțe pentru o guvernare bazată pe sistemul liberului arbitru, al pedeapsei și recompensei.

Aceste lumini secundare, „transformatoare”, se numesc Sfirot sau Parţufim (configurații) constituind, totodată, atribute sau calități ale lui D-zeu. O Sfira este, oarecum, un fel de „filtru” care, atunci când lumina unică intră în ea, o transformă într-o anumită forță sau calitate prin care Creatorul guvernează lumile.

Cabala ne explică foarte precis această adevărată guvernare și modul în care lumile sunt ghidate de aceste sisteme extrem de complexe de forțe sau lumini, care prin interacțiunile lor provoacă reacții în lanț ce au un impact direct asupra omului și asupra lumilor. Fiecare dintre aceste reacții are numeroase ramificații, cu multe detalii și consecinţe.

Acest sistem complex de forțe sau lumini sunt diferitele Tikunim (acțiuni) și Zivugim (cuplări) ale acestor Sfirot și Parţufim pentru a influența și a desfăşura guvernarea prin intermediul diferitelor lor dispuneri și combinaţii.

Există două tipuri principale de guvernare:

  • Guvernarea generală, care asigură subzistența lumilor, și nu este influențată de acțiunile oamenilor.

Această guvernare se săvârşeşte prin intermediul Sfirot circulare.

  • Guvernarea variabilă, care are la bază dreptatea, recompensa și pedeapsa și este dependentă de timp și de acțiunile omului.

Această guvernare este săvârşită prin Sfirot liniare care sunt dispuse pe trei coloane: dreapta, stânga și mijloc, reprezentând guvernarea lumii în maniera benevolenţei, rigorii și milei. (Vezi figura 25)

                            Rigoare       Milă    Benevolenţă

Figura 25

Guvernarea este influențată, în mare parte, de diferitele poziționări și interacțiuni ale configurațiilor (Parţufim) masculine și feminine, întrucât acestea au un efect direct asupra măsurii și echilibrului factorilor de benevolenţă, rigoare și milă.

Configurațiile masculine conferă benevolenţa, cele feminine conferă rigoarea. Prin cuplarea lor, diferite tipuri de echilibru între cele două forțe ale benevolenţei și rigorii detewrmină guvernarea. Deplina rigoare va însemna distrugerea a tot ceea ce nu este perfect, în timp ce deplina benevolenţă va permite totul fără restricții. Toate acestea, aceste două aspecte sunt, însă, necesare pentru îndrumarea bazată pe dreptate și pentru a oferi omului posibilitatea de a alege liber.

Guvernarea se manifestă prin trei atribute principale:

  • atributul benevolenţei – coloana din dreapta
  • atributul rigorii – coloana din stânga
  • atributul milei – coloana din mijloc

Atributul benevolenţei

Benevolenţa se manifestă în mare parte prin toate aspectele masculine ale configurațiilor, [91] 5fira Hesed, prin ascunderea aspectelor rigorii și prin iluminările luminilor superioare.

[91] – Aspecte ale numelui MA – (45)

Există momente speciale sau zile ale recompensei în timpul anului, cum ar fi Șabat-ul și sărbătorile. Acest lucru este dependent de diferite poziții ale configuraţiilor (Parţufim).[92] Atunci când configurațiile masculine și feminine sunt poziţionate față-la-față, este nivelul ideal și corespunde dăruirii abundenței.[93]  În atributul recompensei, îndrumarea este din coloana dreaptă – a benevolenţei.

[92] – Aceste zile sunt special datorită poziţiilor acestor configuraţii în fiecare an în acelaşi moment

[93] – Faţă-la-Faţă permite pozibilitatea unui Zivug – cuplare

Atributul Judecății

Rigoarea se manifestă, în cea mai mare parte, prin toate aspectele feminine precum: numele BON (52). 5fira Gvura și prin toate ascunderile aspectelor masculine ce reprezintă recompensa.

Există momente particulare sau zile ale rigorii pe parcursul anului.[94]. Asta depinde de diferitele poziții ale configuraţiilor (Parţufim). În absența Zivug-ului (cuplării), atunci când configurațiile masculine și feminine sunt spate-la-spate, aceasta corespunde disimulării și rigorii. În atributul judecății, guvernarea provine din coloana stângă – a rigorii.

[94] – Ca zilele de post

Atributul milei

În atributul milei, guvernarea provine din coloana de mijloc – a milei. Acest atribut asigură echilibrul între atributele rigorii și recompensei, pentru a permite o guvernare mai echilibrată pentru existența prezentă. Fără acest echilibru nu ar exista o posibilitate de guvernare bazată pe merit – recompensă și pedeapsă, numită și guvernarea dreptăţii.

Voinţa

Toți cabaliștii sunt de acord că nu este posibil să înțelegem sau să avem cea mai mică noțiune despre Natura lui D-zeu, de vreme ce înțelegerea nu poate dobândi acest nivel.[95] Cu toate acestea, înțelegând aceste sisteme de guvernare, putem învăța să înțelegem voința Lui, cum și de ce a creat El lumea, modul în care o guvernează, scopul existenței răului și raţiunile dualismului recompensei și pedepsei, etc.

[95] – Noi putem, însă, şi ne este permis să învăţăm să înţelegem voinţa Lui din momentul creaţiei

Prin înțelegerea voinței Sale ne dăm seama de importanța omului, întrucât numai el, apropiindu-se de Creator și respectând poruncile Lui, poate influența aceste forțe incredibile care au un impact direct asupra guvernării lumilor.

Voință de a dărui

Voința Creatorului este de a dărui numai bunătate creaturilor Sale și de a aduce toată creația la a participa la revelarea unicității Sale la sfârșitul celor șase mii de ani. Tocmai pentru a oferi oamenilor posibilitatea meritului, recompensa Lui nu este revelată în mod deschis și este dată putere manifestărilor aspectelor rigorii.

Nu este nimic în existență care să nu fie compus din aspectele numelui MA (45) sau BON (52) – cel care influenţează și cel care primeşte, masculinul și femininul, recompensa și rigoarea etc. Ein Sof, BH, influențează atunci când există instigare din partea celui care primeşte, acesta din urmă corespunzând aspectului feminine, de primire, al lui BON (52). Această influență este transmisă de diferitele iluminări ale Sfirot și apoi către lumi.

Diferitele echilibruri ale celor două forțe de benevolenţă și rigoare sunt cele care determină guvernarea. Atunci când domină rigoarea, asprimea este prevalentă; atunci când recompensa este în vigoare, sunt dăruite pacea și bunătatea. Astfel, vedem că tot ceea ce este și se întâmplă este întotdeauna compus dintr-o măsură și un echilibru variabil al acestor două forțe.

Permițând omului să merite prin propriile eforturi de a se apropia [96] de Creator și de a primi bebevolenţa Lui, vedem o demonstrație foarte clară a dreptății Sale perfecte.

[96] – Prin respectarea poruncilor Lui şi prin rugăciune

Voința de a primi

Prin natura sa, omul este el însuși un Kli (vas, recipient) cu dorința de a primi fără limite și care conține o lumină spiritual – sufletul său. O guvernare bazată numai pe această dorință de a primi nu va permite omului să merite prin propriile eforturi apropierea de Creator.

Aceste forțe duale, de atracţie, ale binelui și răului, influențează alegerile omului și căile sau nivelurile slujirii sale pentru Creator. Prin propria sa alegere, el își va alege calea și va controla aceste forțe contrare.

Scopul perfect pentru om este acela de a-și ridica dorințele trupești prin sfințirea căilor sale și asemănându-se cu Creatorul, să devină un dătător, cu dorința de a dărui bunătate tuturor.

Liberul arbitru

Cele două aspecte principale ale prezentei guvernări, care sunt bunătatea și dreptatea, au fost puse în aplicare pentru a oferi omului posibilitatea de a sluji Creatorului prin liberul său arbitru.

În momentul creației, când spargerea celor șapte Sfirot a provocat o deteriorare importantă, D-zeu a emanat lumini având aspectul numelui MA (45) pentru a rectifica stricăciunea cauzată de acest influx dezechilibrat de energii. El ar fi putut face rectificarea (Tikun) completă a tuturor lumilor cu o singură emanație, însă atunci nu ar fi existat o raţiune pentru participarea omului la această rectificare.

Pentru a oferi omului posibilitatea de a acționa și de a rectifica creația, D-zeu şi-a restricţionat, într-un fel, revărsarea de bunătate către aceasta lume, pentru a permite oamenilor să aibă meritul de a împlini rectificarea (Tikun) [97] prin propria lor voință. În timp ce faptele bune ale omului au un efect asupra celor patru lumi superioare, faptele sale rele au consecințe asupra celor patru lumi inferioare. Abia atunci când omul păcătuiește, partea negativă poate spori ca putere. Rădăcina lui Sitra Achra (forța negativă) se află în lipsa sau absența sfinţeniei (Kduşa). Existența sa a fost dorită de Creator pentru a oferi, totodată, omului liberal arbitru.

[97] – Aducerea înapoi sus a scânteilor căzute

Înclinaţia rea şi înclinaţia bună

Aceste forțe ale binelui și răului, pozitive și negative, se află într-o luptă perpetuă la nivelul lumii Asiya (lumea noastră fizică). În interiorul omului, aceste forțe sunt: ​Yeţer Hatov, corespunzătoare înclinaţiei sale bune sau pozitive și Yeţer Hara ‘corespunzătoare înclinaţiei sale rele sau negative.

Acest înclinaţie negativă (a sa Yeţer Hara) se dezvoltă în interiorul omului, îl rupe de lumile superioare și îl dezrădăcinează de sfinţenie (Kduşa). Ea încearcă aproape permanent să-l seducă și să îl facă să se potihnească, în timp ce Yeţer Hatov (înclinaţia pozitivă), pe de altă parte, încearcă să-l atragă către Tora și Miţvot și să-l ajute să împlinească rectificarea (Tikun) propriului Neşama.

Fără aceste două aspecte ale lui Yeţer Tov și Yeţer Hara, oamenii ar fi ca niște îngeri, fără nicio putere de a decide, nici asupra acțiunilor lor, şi nici asupra slujirii lor pentru Creator. Prin urmare, ei nu ar câștiga niciun merit prin alegerea binelui în locul răului sau prin respectarea poruncilor Sale.

Liberul arbitru dă naștere și unui sistem de justiție perfectă, prin care oamenii vor fi pedepsiți sau recompensați în conformitate cu propriile lor decizii și liberal or alegere.

Numele lui D-zeu

Forțele sau energiile care determină sau influențează guvernarea sunt, totodată, identificate sau descrise ca fiind diferitele nume ale lui D-zeu. (Vezi figura 26)

Principalele nume sunt:

  • Y-H-V-Hיהוה
  • Ein Sofאין סוף
  • Adonayאדני
  • Ahyhאהיה
  • Elohimאלוהים

Ein Sof

Ein Sof – Cel fără de limită sau Infinitarea, este cel mai folosit nume al lui D-zeu în Cabala. Întrucât lumina sau energia Lui nu pot fi măsurate prin nicio definiție sau prin termeni limitativi, folosim, aşadar, numele Ein Sof (fără sfârşit), întrucât știm și admitem că   D-zeu și conceptul de nelimitat sau fără scop sunt dincolo de înțelegerea noastră omenească. Acest nume reprezintă bunătatea.

SfiraNumele
KeterאהיהAHY-H
HochmaיהYH
BinaיהוהYHV-H (cu vocalele lui Elohim)
Da’atאהוהAHV-H
HesedאלEL
GvuraאלהיםElohim
TiferetיהוהYHV-H
Neţahיהוה צבאותYKVK Ţebaot
Hodאלהים צבאותElohim Ţebaot
YesonשדיŞaday
MalhutאדניAdonay
Figura 26

Adonay

Acest nume reprezintă aspectul feminin al lui D-zeu; el are un aspect al rigorii și este reprezentat de Sfira Malhut. El reprezintă, totodată, configuraţiile (Parţufim) femine Ra’hel şi Leah. Întrucât rugăciunile oamenilor sunt îndreptate mai întâi către Sfira Malhut, înainte ca acestea să poată fi transmise mai sus, acest nume reprezintă, totodată, cea mai strânsă relație dintre om și Creator.

Ahy-h

Acest nume reprezintă aspectul masculin superior al lui D-zeu și este reprezentat de Sfira Keter. El arată bunătatea împreună cu venerarea lui D-zeu.

Elohim

Unul dintre numele lui D-zeu, reprezentat de Sfira Gvura. În general, denotă rigoarea în acțiunile lui D-zeu.

Y-H-V-H (יהוה)

Numele principal al lui D-zeu dezvăluie benevolenţa și mila, reprezentate de Sfira Tiferet. Tot ceea ce a fost creat își are originea în aceste patru litere. Cea mai mare parte a guvernării se manifestă prin acest nume și prin diferitele sale ortografieri care alcătuiesc noi nume individuale.

Ortografiind diferit fiecare dintre cele patru litere ale acestui nume, valoarea numerică a numelui se schimbă și fiecare dintre aceste posibilități devine diferită prin natura și acțiunile sale.

בןBON52
מהMA45
סגSAG63
עבAB72
Figura 26.2

Cele patru ortografieri (Miluyim) sunt:

  הוהי 
ABעבהיויוהייוד 
  15221520= 72
SAGסגהיואוהייוד 
  15131520= 63
MAמההאואוהאיוד 
  613620= 45
BONבןההווההיוד 
  10121020= 52
Figura 27

Fiecare nume poate fi, totodată, împărțit și subdivizat pentru a descrie și mai precis diferitele rezultate și manifestări ale acestor energii:

AB de AB, SAG de AB, MA de AB

BON de BON de SAG, SAG de MA de AB etc.

Luminile sau forțele îmbrăcate în aceste litere sau combinațiile lor emană configuraţiile (Parţufim) masculine sau feminine care determină guvernarea lumilor.

inapoi la RAPHAEL AFILALO CONCEPTE – CABALA (link)

error: Content is protected !!