Sha’arei Kduşa – Partea II – A treia Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

A doua parte este împărțită în opt porți:

  1. Observaţii
  2. Observaţii ale înțelepților noștri, binecuvântată fie aminitirea lor, referitoare la disciplină
  3. Răsplata pentru aceia care respectă Tora și Miţvot
  4. Pedeapsa pentru cei care demonstrează trăsături rele de caracter
  5. Pedeapsa pentru cei care demonstrează trăsături de caracter interzise
  6. Pedeapsa pentru cei care încalcă Miţvot negative
  7. Răsplata pentru cei care respectă Miţvot pozitive
  8. Poarta pocăinței

A treia Poartă

(Aici începe o parte în aramaică.) Fiecare profet și fiecare om aparține unui membru din care emană al său Neşama (Itaţil). Printre acestea, capul regelui, părul, ochii, urechile, fața, nasul, gura, gâtul, mâinile, înălțimea omului, care este trupul, coapsele, genunchii, picioarele, semnul legământului (be Ot Brit), creierul și inima, fiecare dintre aceste membre corespund uneia dintre cele zece emanații (Sfirot). Toate aceste membre sunt după asemănarea (Diokan) corpului regelui. Unele Neşamot provin din chiar veşmintele regelui (Levuşin de Malka).

Toate cele 613 porunci ale Torei sunt conectate la membre ale corpului regelui: unele sunt legate de capul regelui, altele de ochii săi, etc. și fiecărei porunci legată de fiecare membru, îi este ataşat un nume cunoscut în al cărui centru se găseşte numele HaVaYaH – Tetragramaton-ul – iar acesta este Neşama al acelui membru. Toate membrele sunt numite epitete (Kinuyin) ale lui HaVaYaH, pentru că numai acesta este găsit în fiecare membru. Și fiecare nume și epitet stăpânește doar un anumit membru, Cel Sfânt, însă – numele lui HaVaYaH – le stăpânește pe toate, aşa cum Neşama stăpânește toate membrele, așa cum este spus: „Tot pământul este plin de mărirea Lui!” (Isaia 6: 3).

Toate poruncile îndeplinite de un om fără intenţia de a primi o recompensă sunt conectate la asemănarea cu regele, la lumea divină (Aţilut). Dar poruncile îndeplinite urmărind primirea unei recompense sunt conectate la asemănarea cu cel care a fost numit „servitor” (Na’an). Iar fiecărui membru al asemănării cu regele îi este conectat un număr de îngeri care sunt numiți „ochii lui Dumnezeu”, „urechile lui Dumnezeu”, „Mâna lui Dumnezeu” etc. Toţi aceştia se conectează la corpul regelui precum părul la cap, fiecare fir de păr fiind un înger.

Cele 613 membre ale omului sunt aranjate conform legilor creației (Sidre Bereşit) și, drept urmare, omul este numit microcosmos (Olam Katan). Prin fiecare poruncă pe care omul o îndeplinește, Cel Sfânt este încoronat pe Neşama al membrului omului corespunzător poruncii respective. Cu fiecare membru al lui Neşama (numit şi „lampă” – Ner – după cum este spue: „Suflarea omului – Ruah – este o lumină a Domnului”, Proverbe 20:27) cu care săvârșește o poruncă (numită de asemenea „lampă”, așa cum este spus: „Căci sfatul este o candelă”, Proverbe 6:23) omul trebuie să îndepărteze din membrele sale tot ce este rău și gândurile murdare, care sunt cojile (Klipot) care sălăşluiesc în el, și trebuie să creeze acolo un loc curat și pur pentru El (Cel Sfânt); întrucât Cel Sfânt nu poate sălăşlui pe un membru care a fost pătat de păcatul omului, așa cum se spune: „Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie”(Levitic 21:18), deoarece compromiţând una dintre porunci este ca o crimă împotriva asemănării cu regele. Aceste coji trebuie să fie îndepărtate de poruncile care ţin de fiecare membru. Și trebuie să fie îndepărtate – de acestea (de membre) întrucât sunt numite „aluat” (Se’or) și „Pâine dospită” (Hameţ) – cu ajutorul acestor lămpi despre care este spus: „Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină” (Proverbe 6:23); și este scris: „Suflarea (Ruah) omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor”(Proverbe 20:27). Și atunci Cel Sfânt – al cărui nume este HaVaYaH – poate sălăşlui acolo cu epitetele sale, care sunt numite membrele sale și cu armatele de îngeri, care sunt conectaţi la fiecare membru pentru a le apăra împotriva bolilor rele și a cojilor care sălăşluiau acolo.

Unele porunci sunt conectate la, etc. Fiecare poruncă pentru iubire și frică este conectată la creier și la inimă. Și toate poruncile dependente de mersul pe jos sunt conectate la picioare, cum ar fi: a merge la sinagogă, la circumcizie, pentru a îngropa morții; sau orice este legat de statul în picioare pentru îndeplinirea unei porunci, precum cea de a sta pe cele două picioare în timpul rugăciunii, pentru că te rezemi pe coapse. Porunca circumciziei depinde de Cel Drept (Ţadik), care este curcubeul, semnul legământului; rugăciunea, cu cele optsprezece binecuvântări ale sale și înclinarea și plecăciunea, depind de cel drept care dă viață (Chai înseamnă optsprezece: Chet = 8 + Yod = 10 = 18). Cei care stau în picioare când îşi fac rugăciunea ridică prezența divină (Şhina) cu numele de HaVaYaH: ei se ridică în picioare de patru ori în timpul rugăciunii, care depinde de coloana vertebrală. Filacteriile (Tefilin), care depind de cap și brațul stâng; orice poruncă în care se îndeplineşte un act cu mâinile, cum ar fi: gestul de a dărui (Ţedaka) și de a lega filacteriul cu brațul drept pe cel stâng. Dăruirea (Ţedaka) Celui Sfânt: Ţadik = (de) 90 de ori amin (în timpul rugăciunilor), Dalet = patru sfințiri (Keduşot, în timpul rugăciunilor), Kaf = 100 binecuvântări (fiecare zi) și He = 5 cărți din Tora (învaţă) în fiecare zi; „să-ţi deschizi mâna” (Deuteronom 15: 8), „Să le dai” (Numeri 27: 7), „să se ducă slobod de la tine” (Deuteronom 15:14), plus zece tipuri de daruri (oferite preoților din templu) etc .; franjuri (Ţiţit) pe umerii tăi; să te bucuri de Şabat (Oneg Șabat cu mâncare și băuturi și jertfe aduse Celui Sfânt, după cum e spus: „darul Meu de mâncare, hrana jertfelor Mele”(Numeri 28: 2) și rugăciunile care sunt comparabile cu sacrificiile; și cei care îl binecuvântează pe Cel Sfânt întrucât tot ce mănânci şi bei, după rugăciune și nu înainte, toate acestea depind de gât. Porunca de a studia şi a învăța pe altul, rugăciunile, sunetele și cuvintele, care se adresează Celui Sfânt „Ascultă, Israel!” de două ori pe zi; cântecele, laudele și recunoştinţa sunt toate dependente de gură; și astfel suflarea în corn (Şofar) cu aerul suflat din gura care se transformă într-un sunet; și toate declarațiile juridice care depind de vorbirea cu gură, așa cum se spune: „Judecătorul decide numai în funcție de ceea ce  vede” (Sanhedrin 6b). Sacrificiile care au un miros plăcut și condimentele pentru ceremonia ieșirii din Şabat (Havdalta) sunt dependente de nas. Citirea rugăciunii „Ascultă, Israel!”, suflarea în corn și orice altă poruncă despre care se spune: „Dacă cineva a auzit, el este eliberat de datoria sa religioasă”, sunt dependente de urechi. Filacteriile sunt dependente de cap. Toate poruncile sunt conectate între ele.

Zohar-ul spune că atunci când un om îndeplineşte fie şi numai o singură poruncă cu frica și dragostea de Cel Sfânt, ea îi aduce la el cele zece emanații (Eser Sfirin). Si dacă oricine îndeplinește corect o poruncă, este ca și cum ar îndeplini cele 248 de porunci pozitive, întrucât fiecare poruncă le conține pe toate cele 248 (porunci).

Cel care impune stăpânirea Celui Sfânt asupra fiecărui membru este răsplătit ca și când ar fi stabilit domnia Lui asupra întregii lumi, întrucât omul este numit un microcosmos. Dar permisiunea de a dezvălui răsplata poruncilor nu i-a fost dată, astfel încât omul să nu slujească Celui Sfânt numai pentru a primi o recompensă. Vino și vezi, însă, că: atunci când Neşama se înalţă (adică faptul că în asemănare cu Domnul său a săvârşit toate aceste porunci), armatele de îngeri care sunt conectați la aceste porunci cu toate rectificările (Tikunim) și batalioanele corpului regelui se ridică odată cu el. Iar atunci când coboară, vin și ei jos, de asemenea. Aceasta este scara despre care este scris: „Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea.” (Geneza 28:12). Și se aude o voce în tot cerul: Cinsteşte asemănarea cu regele!  

Circumcizia: tot aşa cum îndepărtezi cojile de un membru și pregătești un loc pentru prezența divină (Şhina) unde aceasta să sălăşluiască, la fel atunci când al său Neşama se înalţă, o face cu numele HaVaYaH care îndepărtează toate cojile și, distrugând îngerii, îi ține departe de el.

Și tot aşa cum înveți Tora și săvârşeşti poruncile care se numesc „lumină” și „lampă”, la fel atunci când mergi în lumea care va să vină, Dumnezeu merge înaintea lui Neşama, Ruah și Nefeş: „ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze,” (Exodulul 13:21).

Și tot așa cum respecţi Şabat-ul, odihnindu-te și bucurându-te de el în cinstea Celui Sfânt, la fel îţi dă El un loc liniştit acolo Sus unde să te odihneşti de toate muncile acestei lumi.

Cel care îl unește pe Cel Sfânt cu prezența divină (Şhina), pe acela Cel Sfânt îl va uni cu soția sa în lumea care va să vină. Tot aşa cum tu faci ca prezența divină să fie aproape de El, la fel te va aduce El aproape de soţia ta. Tot aşa cum tu îi faci un sanctuar Celui Sfânt, la fel va face El o Sfânta Sfintelor în care tu vei sălăşlui. Tot aşa cum tu Îi faci un cort (Suka), la fel Cel Sfânt te va acoperi (Isakeh) şi te va proteja de toţi îngerii şi acuzatorii distrugători, atunci când vei părăsi lumea aceasta.

Tot aşa cum pronunţi tu cele şapte binecuvântări ale rugăciunii „Ascultă, O, Israel!” și Îl sfințeşti cu „Sfinte, Sfinte, Sfinte”și Îl unifici cu „Ascultă, O, Israel!”, la fel te va binecuvânta și El şi te va sfinţi cu zece baldachine de nuntă (Hupot) în grădina Edenului, împreună cu mireasa ta.

Tot aşa cum tu repari tronul Celui Sfânt, înfășurat într-o poruncă (cu un șal de rugăciune), încoronat cu filacterii și citind „Ascultă, O, Israel!” pentru a-L așeza pe El pe al său tron, la fel va face un tron şi o coroană regală pentru tine în lumea care va veni. Și te va face să domneşti peste armatele de îngeri care se găsesc acolo. Și tot atât de mult cât L-ai adus pe Cel Sfânt în lumea aceasta, cu imnuri, cântece, slavă şi recunoştinţă, la fel atunci când vei ajunge acolo Sus, toate animalele sfinte (Hayot) înhămate la care (Merkavot), armatele de îngeri, animalele sfinte, serafimii și roțile (Ofanim) își vor întinde aripile pentru a te întâmpina cu bucurie şi cu cântece.

În cele din urmă, nici o gură nu poate exprima imensitatea veșnicei tale recompense în lumea care va veni. Fericit este cel care reuşeşte ca Cel Sfânt să se aşeze asupra tuturor membrele sale. Dar chiar dacă şi numai un membru al său este lipsit de prezenţa Lui asupra sa, acela va trebui să se reîncarneze (le Ahzara be Guilgula) în această lume până când va avea toate membrele perfecte, după asemănarea imaginii lui HaVaYaH. Întrucât, atâta timp cât îi lipsește fie şi numai un membru, el nu poate fi după asemănarea Lui.

În cele din urmă, toate faptele tale, tu trebuie să le faci de dragul Celui Sfânt și a prezenței sale divine (Kduşa Brik hu ve Şinteh). Și astfel, măsură pentru măsură (Mida ke Neged Mida), Cel Sfânt te va răsplăti pentru fiecare faptă în parte pe tine și pe soția ta în lumea care va veni. (Aici se încheie partea în aramaică.)

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!