Sha’arei Kduşa – Partea III – A şasea Poartă

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

Această parte este împărţită în opt porţi:

  1. Privitor la natura lumilor
  2. Privitor la natura omului
  3. Privitor la impedimentele profeţiei
  4. Privitor la stipulările profeţiei
  5. Privitor la calitatea şi obiectul profeţiei
  6. Privitor la la nivelurile profeţiei
  7. Un ghid al lui Ruah HaKodeş pentru zilele noastre
  8. Un scurt ghid

A şasea Poartă

Privitor la nivelurile profeţiei

În trecut, profeția nu era nimic altceva decât Ruah HaKodeş, ceea ce omul de astăzi ar putea dobândi.

Profeția profeților: am explicat deja modul în care cele patru lumi, Aţilut, Bria, Yeţira și Asiya sunt dispuse deasupra lumii inferioare, care este împărțită în patru elemente fundamentale (יסודות) care împreună cu forțele propriilor Neşamot ale fundamentului (יסוד) apar ca zece Sfirot.

De asemenea, am învăţat că fiecare lume are o lumină interioară, care sunt cele zece Sfirot. Mai departe, în exterior, se află lumina Originii Neşamot, şi mai la exterior se află lumina Originii îngerilor, și mai departe, în exterior este lumea reală, care sunt firmamentele fiecărei lumi în parte. Acelaşi lucru poate fi aplicat și lumii inferioare, întrucât materia celor patru elemente fundamentale (יסודות) este Guf-ul şi lumea, iar Guf-ul conține celelalte lumini care sunt făcute din cele patru aspecte ale Nefeş-ului fundamentului.

Am învăţat, de asemenea, că există un număr infinit de niveluri, întrucât fiecare Sfira este formată din altele zece și fiecare dintre aceste zece este alcătuită din alte zece, etc .; și astfel fiecare lume conține un număr infinit de niveluri.

Și am învăţat deja, în a cincea Poartă, despre calitate profeției, întrucât gândul profeților se extinde și urcă de la un nivel la altul, de jos în sus, până ce ajunge în locul unde este conectată rădăcina propriului Neşama. Pe măsură ce gândul său urcă, el aduce lumina  Sfirot către Ein Sof și, pe măsură ce coboară, atrage lumină și o aduce în jos prin nivelurile pe care le-a urcat înainte, până ajunge la Nefeş de Sekel. Iar Nefeş-ul propriei Sekel ia o parte din această lumină în concordanţă cu calitatea conexiunii rădăcinii de sus a propriului Neşama. Atunci puterea imaginativă a propriului Nefeş de vieţuire atrage lumina și generează imagini care pot fi percepute de simţurile interioare sau exterioare.

Transmiterea acestui gând nu se ridică, însă, de la sine, întrucât are nevoie de rugăciuni și de Yehudim (יחודים) care au fost transmise de profet, ca în cazul fiilor profeţilor (בני הנבואים) și ai lui Samuel, Eliyahu și Elisei, binecuvântată fie amintirea lor. Căci pentru a atrage lumina și abundența conform voinţei cuiva, acela ar trebui să mărturisească unitatea (יחד) lui Dumnezeu, şi acesta este tot scopul profeției.

Ei i-au învățat rugăciunile și numele Sentinelelor de la Porţi, numele firmamentelor și numele palatelor fiecărei lumi, de la cea din urmă lume, care sunt cele patru elemente fundamentale (יסודות) și aerul pe care acestea îl conțin, până la lumea superioară Aţilut, așa cum este menționat în Zohar în Paraşa Vayakel pct. 201b și așa cum a fost scris în capitolele din Heichalot (היכלות פרקי) și în Baraita lor (בריתה – învățătura despre Tanaim în afară de Mișna). Mai întâi, ei au deschis porțile la un nivel, și apoi au mărturisit Yichud (יחוד – unificarea) și au formulat rugăciunea specială care se potrivește cu acest nivel anume. Și, în felul acesta, ei se ridică de la un nivel la altul până când ajung la rădăcina superioară unde zăbovesc. Gândurile lor au continuat către Ein Sof și, revenind înapoi, ei au transmis abundența în jos, aşa cum am menționat înainte.

Cât despre santinele și nume, ei au folosit forța unui nume sfânt al nivelului respectiv pentru a convoca îngerul care își are rădăcina și originea în același nivel, înger care răspunde de Poarta firmamentului, care este materia nivelului și care are, aşadar, un nume cunoscut. Iar când îngerul a deschis Poarta, gândul profetului a intrat prin ea și a trecut din lumină în lumină până când a ajuns la lumina interioară a respectivei Sfira a acelui nivel; iar apoi profetul s-a rugat cu rugăciunea corespunzătoare acelui nivel. Și astfel, el      s-a ridicat din nivel în nivel.

Acesta este motivul pentru care viziunea lui Ezechiel este numită Ma’aseh Merkava (מעשה מרכבה – Opera Carului), întrucât nivelurile se construiesc unul deasupra celuilalt. La început, Cerul era deschis, Porțile firmamentelor, care sunt lumina materiei și Kelim ale acestei lumi. Apoi au intrat Klipot, aşa cum a fost scris: „M-am uitat şi iată că au venit de la miazănoapte un vânt năprasnic” (Ezechiel 1: 4). Şi era scris că: „Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: «Du-te şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie, căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!»” (Osea 1: 2), ceea ce înseamnă că Klipot și forțele lor, care sunt soția curvă și copiii din curvie, au fost dezvăluite la începutul profeției. Și când era în Cer, s-a atașat în timp ce privea, așa cum era scris: „s-au deschis cerurile şi am avut vedenii dumnezeieşti” (Ezechiel 1: 1). Cu toate acestea, când a ajuns la locul acelor Klipot, nu s-a atașat de ele, ci a tăiat prin ele. Nu s-a conectat la ele, ci le-a văzut în timp ce trecea prin ele. Și acesta este Sod (aluzia la semnificații mai profunde) a lui Ilie, binecuvântată fie amintirea lui: „Domnul nu era în cutremurul de pământ … Domnul nu era în focul acela” (1 Regi 19: 11-12). Și de acolo a trecut prin Masah-ul (מסך – ecranul, cortina) luminii îngerilor întrucât, așa cum am explicat deja, luminile sunt separate de un Masah. Iar această Sod a cuvântului Haşmal (חשמייל), care este  echivalentul numeric al cuvântului Malbuş (מלבןש – îmbrăcăminte), care este Kli-ul și materia luminilor îngerilor; iar HaVaYaH mă va ierta că am dezvăluit un astfel de secret. Apoi a văzut cele zece secte ale îngerilor care sunt împărțite în patru creaturi vii și patru tabere ale lui Şhina, așa cum a fost scris: „Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfăţişare avea o asemănare omenească” (Ezechiel 1: 5). Și a intrat acolo până când a ajuns la lumina celor Zece Sefrot, așa cum era scris: „pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el” (Ezechiel 1:26). Și într-adevăr, tronul este lumina Originii Neşamot, iar aceasta este Sod din „Patriarhii sunt Merkava”. Şi, drept urmare, Nefeş capătă numele Kavod (כבוד – slavă, splendoare). „pentru ca inima mea  să-Ţi cânte (lit. Kavod) şi să nu stea mută” (Psalmii 30:12), și este scris, „până când va fi batjocorită slava mea (Kavod)?” (Psalmi 4: 3).

Și așa ți-am dezvăluit un secret profund din Merkava, pe care nu îl știa nici generația de demult. Și s-a explicat deja în a cincea Poartă că profeții nu primesc dintr-o singură rădăcină, pentru că au un număr infinit de rădăcini: șaizeci de miriade în fiecare lume. După cum a spus şi învăţătorul nostru, binecuvântată fie amintirea lui: „Șaizeci de miriade de profeți erau în Israel” (Cântarea Cântărilor Raba 4:22) iar Moise, odihnească-se în pace, îi conține şi îi depășește pe toţi.

Moise, odihnească-se în pace, s-a înălțat în lumea Aţilut, din care a putut vedea Aţilut îmbrăcată in Bria, întrucât s-a abținut să se uite la Aţilut cea neîmbrăcată. Și aceasta este Sod a versetului  „căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” (Exodul 33:20), în timp ce ceilalţi profeți au văzut lumea lui Aţilut îmbrăcată în luminile lumii Bria. Iar Ezechiel, care a trăit după distrugerea Templului, a primit profeția din Aţilut după ce a fost îmbrăcată în Bria, care era ea însăși îmbrăcată în întregime în Yeţira. Și, după aceasta, luminile lui Aţilut şi Bria nu au mai fost deloc dezvăluite. Aceasta este ceea ce au vrut să spună înțelepții noştri, binecuvântată fie amintirea lor, când au spus: „Când au murit Hagai, Zaharia și Maleahi, profeția a dispărut din Israel” (Sota 48b), și a rămas numai Ruah HaKodeş. Iar Ruah HaKodeş este transmiterea luminilor lumii Yeţira și a altor lumini ale nivelurilor inferioare. Și aceasta se numește în Talmud (Hagiga 14) „Ridicarea la Pardes”, care se referă la lumea Yeţira, care este numită lumea Metatron (מטטרויין). Și există tehnici cunoscute prin care se pot deschide Porțile lumii inferioare, ale lumii Asiya și ale lumii Yetira. Mai mult, există Yechudim (יחןדום – unificări) potrivite și rugăciuni, prin pe care se poate intra în lumea Yeţira și în ale sale zece Sfirot. Și aceste tehnici sunt Sod care este prezentat în capitolele din Heichalot, tehnici care au fost utilizate de Rav Nehunia, Rav Akiva, Rav Ismael și membrii Kneset-ului Gedola și apoi uitate. În plus, cenușa junincii s-a pierdut în epoca acelor Amoraim (אמוראים – înțelepții talmudici care au interpretat cuvintele din Tanaim), în vremea lui Abaya și Rava, așa cum a fost menționat în Talmud (Hagiga 25). Aşadar, începând de atunci, nimeni nu a mai urcat în Pardes. Din acel moment, ei au folosit numai tehnici privind lumea Asiya, pentru că aceasta este cea mai de jos dintre lumi și îngerii ei conțin mai mult rău decât bine. Mai mult, în această lume binele și răul sunt strâns legate, astfel încât este imposibil de dobândit Ruah HaKodeş în ea, pentru că este imposibil să separi binele de rău; iar ceea ce dobândeşti este, aşadar, un amestec de bine și de rău, de adevăr și minciună.

Acesta este Sod a Cabalei practice (Cabala Ma’asit – קבלה מעשית). Este interzis să se facă uz de ea, întrucât oricine încearcă să o folosească îşi atașează în mod necesar răul atașat binelui. În fapt, poţi avea intenţia de a-ţi curăţa Nefeş-ul dar, ca urmare a răului, el de fapt te spurcă. Chiar dacă dobândeşti o anumită perspectivă, aceasta este un amestec de adevăr și minciună, de vreme ce cenușa junincii nu mai există. Impuritatea respectivelor Klipot se agaţă de cel care încearcă să obțină introspecţia prin Cabala Ma‘asit. Aşadar,  cel care îşi ia cele mai serioase măsuri de precauţie ar trebui să se țină departe de ele. Căci în afară de a-şi strica Nefeş-ul, va ajunge să fie pedepsit în iad. Mai mult, conform tradiției noastre el va fi pedepsit și în această lume; fie el, fie descendenții săi se vor îmbolnăvi sau vor deveni apostaţi.

Ar trebui să înveți de la Joseph Della Reina și de la rabinul Şlomo Molcho, care au folosit Cabala practică și au pierit, și toate acestea pentru că nu există nimic bun fără rău, așa cum s-a menționat mai sus. Mai mult, vei fi constrâns (de îngeri şi forțe) cu jurăminte împotriva voinței tale și, drept rezultat vei fi ademenit și atras pe căi rele (de către îngeri şi forțe), până când al tău Nefeş se pierde. În plus, aceste metode și jurăminte au fost ascunse de generațiile anterioare și nu le cunoaștem destul de bine metodele. Aşadar, este mai bine să te ții departe de aceste lucruri.

(înapoi la pagina CHAIM VITAL – Sha’arei Kduşa – click)

error: Content is protected !!