INTRODUCERE LA CARTEA „DIN SPUSELE UNUI ÎNŢELEPT”

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

Se știe din cărți și de la autori că studiul Înțelepciunii Cabala este o necesitate absolută pentru orice persoană din Israel. Însă chiar dacă omul studiază întreaga Tora și ştie pe dinafară Mișna și Gemara, fiind plin de virtuți și făcând fapte bune mai mult decât toți contemporanii săi, fără să fi învățat Înțelepciunea Cabala, el va trebui să se reîncarneze în această lume pentru a studia tainele Torei și înțelepciunea adevărului. Acest lucru este spus în mai multe locuri în scrierile înțelepților noștri.

Este ceea ce se scrie în Cartea Zohar ca interpretare la Cântarea Cântărilor, explicând versetul „Dacă tu nu știi, o, tu cel mai cinstit între femei”, pe care înțelepții noștri au perceput-o ca fiind sufletul ce vine înaintea Tronului, după moarte.

Creatorul îi spune: „Dacă tu nu știi, o, tu cel mai cinstit între femei”. Deși tu ești cel mai cinstit între femei și virtuos prin faptele bune mai mult decât toate sufletele, dacă nu ai cunoșterea tainelor Torei, “mergi înainte pe urmele turmei”, pleacă de aici și nu te mai întoarce niciodată în această lume. „Și hrăniți-i pe copiii (iezii) voștri, pe lângă corturile păstorilor”, mergeți acolo la seminarii și învăţaţi secretele Torei din gura discipolilor înțelepților noștri.

Trebuie să înțelegem cuvintele lor, care condiţionează perfecţiunea omului de studierea înțelepciunii adevărului. La prima vedere, prin ce diferă asta de alte cuvinte ale Torei revelate? N-am găsit nicăieri că ai fi obligat să înţelegi toată problematica Torei și că nu ai fi complet dacă îţi lipseşte ceva din Tora. Mai mult, înțelepții noștri au spus că nu studiul este cel mai important, ci acţiunea. Ei au spus şi că: „Unul face mult, iar altul mai puțin, atâta timp cât își îndreaptă inima către Cer,” și sunt multe astfel de zicale.

Pentru a dobândi profunzimea spuselor lor, ca cele de mai sus, trebuie mai întâi să înțelegem în detaliu ceea ce a fost scris de mai multe ori în Zohar și Tikunim (Corecţiile Zohar-ului), cu bun gust şi raţiune: „Tora, Creatorul și Israel sunt unu.” Acest lucru pare foarte ciudat.

Înainte de a elucida spusele lor, vă voi atrage atenţia că înțelepții noștri au stabilit pentru noi o regulă importantă, cu privire la toate numele și apelativele sfinte din cărți. Acestea sunt cuvintele lor de aur: „Tot ceea ce nu putem dobândi, nu definim printr-un  nume”.

Interpretare: Se știe că nu există nici un fel de gândire sau percepție în El, oricare ar fi acestea, așa cum este scris în articolul „Ilie a pornit” la începutul Tikunim din Cartea Zohar. De aceea însuşi gândul despre un „Sine” al Creatorului este interzis, cu atât mai mult pronunţarea lui.

Toate numele pe care I le dăm Lui nu se referă la Sinele Lui, ci numai la luminile Lui, care se extind de la El către cele inferioare. Chiar și numele sfânt, Ein Sof (Infinitate), prezent în cărțile de Cabala, este şi el privit ca lumină care se extinde din Esența Lui.

Totuşi, din moment ce El a hotărât că lumina Lui, care se extinde din Sinele Lui, va fi dobândită de cei inferiori ca Ein Sof, o vom defini drept urmare prin acel nume. Totuși, acesta nu se referă la Esența Lui. Atâta timp cât nu există absolut nicio percepție sau gând în El, cum să-L definim pe El printr-un nume și un cuvânt ? Până la urmă, tot ce nu putem dobândi, nu definim printr-un nume.

Orice novice în învăţarea înțelepciunii adevărului trebuie să mediteze la importanta regulă de mai sus, înainte de orice căutare într-o carte de Cabala, anume că până și gândul este interzis în Sinea Lui, întrucât nu există deloc vreun gând sau vreo percepție în El. Aşadar, cum să vorbeşti despre un “nume” sau o “atingere” a Lui, care presupune dobândirea?

Totuși, o Miţva importantă este aceea de a examina și a cerceta în iluminările Lui, care se extind de la El, care sunt toate numele și apelativele sfinte prezente în cărți. Este o obligaţie absolută pentru orice persoană din Israel să studieze și să înțeleagă secretele Torei și toate căile prin care El le dăruieşte celor inferiori, care constituie esența înțelepciunii adevărului și recompensa viitoare a sufletelor la sfârșitul corecţiei.

Este scris în cuvintele înțelepților noștri, în Zohar și Tikunim, că toate Lumile Superioare și toate Sfirot ale celor cinci lumi AK și ABYA au fost pregătite în avans, în cantitate și calitate, pentru a-i împlini pe copiii lui Israel. Asta întrucât sufletul unui om din Israel este o parte a Celui de Sus iar „sfârșitul unui act se află în gândul preliminar”.

A apărut în simpla Sa voinţă să încânte sufletele pe calea recompensei pentru munca lor, şi din acest motiv, întreaga realitate s-a extins înaintea Lui prin intermediul unei secvențe de cauze și consecințele lor în coborârea gradelor prin lumile AK și ABYA. În cele din urmă, ele au generat două discernăminte îmbrăcate unul în celălalt: însemnând sufletul din ascunzișurile cerului care se extinde și îmbracă trupul material.

Esența realității s-a extins până la ultimul grad, care este trupul material cu un suflet. În mod asemănător, coborârea în cascadă s-a produs pe cale de cauză-și-consecință, în relaţie cu esenţa existenței realității, care constituie manifestările dăruirii Lui, ce se succed în jos prin grade.

Astfel, Lumina Superioară, cea mai înaltă, se va extinde în cele din urmă și va ajunge la sufletul îmbrăcat în trupul material în această lume, după cum este scris: „Pământul va fi plin de cunoștinţa slavei Domnului iar ei Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: «Cunoaşte pe Domnul!» Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare”.

Este scris de înțelepții noștri și în Cartea Zohar: „Întreaga Tora este numele Creatorului”. Toate poveștile și legile și frazele, toate sunt numele Său sfânt.

Conform explicațiilor de mai sus, conform cărora „Tot ceea ce nu putem dobândi, nu definim printr-un nume”, vom înțelege pe de-a-ntregul că numele sfinte ale Creatorului sunt dobândiri care se extind de la El către slujitorii Lui, profeţii şi cei drepţi, fiecare după meritul său, după cum este scris: „Noi suntem aleşii, Eu şi poporul Tău, dintre toate popoarele care sunt pe faţa pământului”.

Această distincție ne apare prin primirea Torei și respectarea poruncilor (Miţvot), la început numai în maniera revelată, care are meritul de a ne purifica trupurile şi a ne înălța sufletele într-o asemenea măsură încât devenim vrednici de dobândirea întregii Tora și a poruncilor (Miţvot) ca nume ale Lui. Aceasta este întreaga răsplată destinată sufletelor la sfârșitul corecției. Este, însă, și în această lume, așa cum este scris în Gemara: „Veți vedea lumea voastră în viața voastră”.

Asta ne explică de ce el numește cele 613 Miţvot în mai multe locuri în Zohar ca fiind “613 Eitin (în Aramaică: poveţe) în Tora”. Tot aşa, în multe alte locuri în Zohar, el numeşte cele 613 Miţvot ca fiind “613 Pekudin”(în Aramaică: depozite). Asta pentru că, în primul rând, omul trebuie să respecte Tora și Miţvot pentru a-și purifica trupul și a-și înălţa sufletul. În acel moment, cele 613 Miţvot sunt pentru el ca 613 Eitin, adică „indicaţii” cu ajutorul cărora să ajungă în cele din urmă în faţa Regelui şi să fie recompensat cu lumina chipului Lui. Respectarea Torei şi  a poruncilor (Miţvot) îl purifică pe om treptat, până când este recompensat cu lumina Stăpânului vieţii.

La fel, este scris şi în Gemara: „De ce şi-ar face griji Creatorul dacă animalul e sacrificat tăindu-i-se gâtul din faţă sau din spate? De fapt, Tora şi Miţvot ne-au fost date numai pentru a-l purifica pe Israel prin ele.”

Insă, după ce a fost purificat destul și merită lumina chipului Lui, ochii și sufletul omului se deschid și el este recompensat cu dobândirea celor 613 lumini sfinte găsite în cele 613 Miţvot. Acestea sunt numele Sale sfinte, însemnând acelea pe care noi le-am dobândit.

Prin respectarea fiecăreia dintre Miţvot, omul ia acea parte din lumină depozitată în acea Miţva, întrucât Miţva este un vas (Kli) în care este îmbrăcată lumina, adică un nume sfânt care aparține anume acelei Miţva. Acesta este sensul cuvintelor „Miţva este o lumânare iar Tora este lumina”.

În acel moment el numește cele 613 Miţvot „613 Pekudin„. Este ca şi un om care pune într-un vas pietre şi nestemate bune și îi spune celui iubit: „Ia vasul ăsta pentru tine, dar păzește-l de hoți și jefuitori”. Aşadar, ei vorbesc doar despre Kli, dar scopul lor principal îl constituie pietrele prețioase puse acolo.

Este cunoscut în cărțile de Cabala că înţelesul sfântului nume, „Cel Sfânt şi Binecuvântat” sau Kudşa Brih Hu (același nume în aramaică) scris de înțelepții noștri și în Zohar, este numit după HaVaYaH (YodHeyVavHey). Acest Nume Sfânt conține toate numele sfinte până la cel mai înalt între cele înalte. Astfel, aflăm că „Tora și Creatorul sunt una”, deși masele nu Îl văd în Tora pe El, ci doar povești, judecăţi și legi.

De fapt, am explicat deja că „mere de aur pe tipsie de argint” reprezintă modul în care sunt numite cele 613 Pekudin. Așa cum au spus înțelepții noștri: „Întreaga Tora este numele Creatorului”. Prin urmare, Tora și Creatorul sunt una.

Totuși, există generalul și particularul, unde Creatorul este ansamblul tuturor numelor şi lumina generală, iar Tora este împărţită în 613 lumini. Rezultă că toate acestea împreună sunt una şi sunt Creatorul Însuși.

Acum ne mai rămâne încă să explicăm discernământul lui Israel. În primul rând, trebuie să înțelegem problema multitudinii de forme separate în spiritualitate, ceea ce înseamnă modul în care acestea sunt împărțite și în ce anume.(*) Lucrurile materiale sunt separate cu un cuțit sau ceva asemănător, sau timpul și spaţiul le separă și le distinge. Acest lucru este, însă, de neconceput în spiritualitate, întrucât se știe că aceasta este dincolo de timp și spaţiu.

Cu toate acestea, știm că întreaga diferență în spiritualitate între luminile superioare constă numai din disparitatea de formă. De exemplu: sufletele mintale ale oamenilor sunt cu siguranță împărțite în suflete separate. Fiecare individ are un suflet diferit.

Cu toate acestea, diferența esențială dintre ele nu înseamnă nimic altceva decât ceea ce rezultă din disparitatea de formă a lor, ceea ce înseamnă că sufletul unuia este bun, iar al altuia este rău, unul s-a înțelepţit, altul s-a prostit, etc. Înțelepții noștri spun despre asta că: „Aşa cum fețele lor diferă una de cealaltă, tot aşa diferă şi opiniile lor”.

Aşadar, putem înțelege că, dacă toți oamenii ar fi fost să aibă aceleaşi concepte și aceleaşi înclinații, fără nici o deosebire, toate sufletele oamenilor ar fi fost privite ca un singur suflet. Valoarea acestuia ar fi fost precum lumina soarelui; lumina se îmbracă în toţi locuitorii lumii, şi cu toate acestea noi nu discernem că ar exista forme separate în lumina soarelui. În mod similar, un singur suflet mental s-ar punea îmbrăca în mai multe trupuri întrucât locurile nu se separă deloc în spiritualitate dacă nu există forme diferite prin calitatea lor.

Acum vom trece la o cercetare atentă a ceva ce este cunoscut anume faptul că semnificaţia sufletelor copiilor lui Israel este aceea că ele fac parte din Dumnezeu Cel de Sus. Sufletul a coborât în cascadă pe cale de cauză-şi-consecință, grad după grad până când a ajuns să fie potrivit acestei lumi şi să se îmbrace în trupul material cel spurcat.

Prin respectarea Torei și a poruncilor (Miţvot), el urcă grad după grad până când dimensiunea sa este întregită. În cele din urmă el este vrednic să primească întreaga sa recompensă, ce i-a fost pregătită dinainte, adică dobândirea sfintei Tora şi numele Creatorului, care sunt cele 613 Pekudin.  

Acum putem vedea cu ochii noștri că „Tora și Israel sunt una”. Singura diferență dintre Tora și suflet se datorează disparității de formă în suflet, care a fost redus la o foarte, foarte mică lumină, Tora fiind lumina simplă ce se extinde din Esența Lui, a cărei sublimitate este nesfârșită, așa cum este scris: „Tora și Creatorul sunt una.”

Totuși, atunci când sufletul este complet în întreaga sa dimensiune și primește Tora prin numele Lui, adică dobândeşte toate luminile depozitate în Tora și Miţvot, vom descoperi că, lumina sufletului este egală cu lumina Torei, întrucât el a dobândit deja toată lumina din Tora.

Este considerat incomplet atâta timp cât există un oarecare deficit în dobândirea unei mici și subtile părți din lumina generală a Torei. Acest lucru se datorează faptului că toată lumina a fost pregătită pentru suflete, așa cum am explicat mai sus: „Tot ceea ce nu putem dobândi, nu definim printr-un  nume”.

Întrucât lumina a fost pregătită pentru a fi dobândită de către suflet, iar sufletul nu a dobândit-o în întregime, acesta este considerat, aşadar, ca fiind incomplet. Este aşa cum a fost scris, „Voi respecta întreaga Tota, cu excepția unui singur lucru. Cu siguranţă, el este un rău complet.

Totuşi, acelaşi lucru se poate spune şi despre respectarea Torei și Miţvot şi despre îndeplinirea celor 613 porunci. Este incompletă atunci când lipseşte chiar şi un singur lucru, oricât de mic ar fi acela.

Aşadar, în cele din urmă – întrucât va ajunge la perfecțiunea completă, și anume la dobândirea întregii lumini a Torei – nu va mai exista nici o disparitate de formă între lumina sufletului și lumina Torei. Astfel, descoperim că literalmente „Tora și Israel sunt una”.

Sun una căci nu există realmente nicio diferență sau disparitate de formă între ele. Întrucât am dovedit deja că „Creatorul și Tora sunt una”, iar acum am dovedit că „Tora și Israel sunt una”, este prin urmare evident că „Tora și Creatorul și Israel sunt una”.

Din toate cele de mai sus, aflăm că există două părți în Tora și Miţvot:

  • Prima parte este Tora și Miţvot, așa cum apar ele tuturor, însemnând respectarea poruncilor (Miţvot) și studiul Torei în forma celor 613 Eitin. Acestea au puterea de a purifica și curăța trupul, de a spori meritul sufletului în a fi vrednic și potrivit să primească lumina chipului Stăpânului vieţii, aşa cum fusese sufletul în rădăcina sa, înainte de a se diminua și a intra în acest trup inferior în lumea de jos.
  • A doua parte o constituie respectarea Miţvot și studierea Torei sub forma celor 613 Pekudin, anume problema dobândirii numelor Lui și recompensarea totală a sufletelor.

Meritul celei de-a doua părți față de prima este precum meritul Cerului asupra Pământului. Asta întrucât prima parte este doar pregătirea, în timp ce a doua parte constituie adevărata completitudine și scopul creației.

Asta explică întrebarea de mai sus despre cuvintele înțelepților noștri, conform cărora chiar dacă o persoană excelează în Tora și fapte bune mai mult decât toți contemporanii săi, dacă nu a învățat tainele Torei și înțelepciunea adevărului, trebuie să se reîncarneze în lume.

Ne-am întrebat: „Care este diferența dintre această chestiune în înțelepciunea adevărului faţă de la altele din Tora?” N-am găsit nicăieri că ai fi obligat să te angajezi în toate chestiunile din Tora. Dimpotrivă, am găsit opusul în multe locuri, cum ar fi: „Unul face mult, celălalt puțin, atâta timp cât își îndreaptă inima spre cer” și, de asemenea, „Nu studiul este important, ci acţiunea în sine.”

Acum devine foarte clar: întreaga parte a Torei revelate nu este decât o pregătire pentru a deveni demn și a merita dobândirea părţii ascunse. Partea ascunsă este aceea care constituie adevărata plenitudine și scopul pentru care este creat omul.

Aşadar, în mod evident, cel căruia îi lipseşte o porţiune a părții ascunse, chiar dacă el respectă Tora şi poruncile în partea ei revelată, va trebui totuși să se reîncarneze în această lume și să primească ceea ce ar trebui să primească, și anume partea ascunsă, sub forma celor 613 Pekudin. Doar prin asta sufletul este întregit, așa cum a fost prestabilit pentru el de către Creator.

Prin urmare, putem vedea nevoia absolută pentru oricine din Israel, oricine ar fi el, de a se angaja în internalitatea Torei și în secretele sale. Fără asta, intenția creației nu va fi împlinită în om.

De aceea ne reîncarcăm, generație după generaţie, până la generația noastră de azi, care constituie reziduul sufletelor la care intenția creației nu a fost împlinită, întrucât ele nu au dobândit secretele Torei în generațiile anterioare.

Din acest motiv, au spus în Zohar: „Secretele Torei sunt destinate a fi revelate în vremea lui Mesia„. Este clar pentru oricine înțelege că, din moment ce vor împlini intenția creaţiei, ei vor fi  demni de venirea lui Mesia. De aceea, în mod inevitabil, secretele Torei le vor fi revelate în mod deschis, întrucât dacă corecţia este împiedicată, ele vor fi obligate să se reîncarneze.

Acest lucru ne va lămuri referitor la întrebările pe care ar trebui să ni le punem despre această interpretare în general, căci cine sunt eu și cine sunt părinții mei ca eu să fi fost recompensat cu elaborarea acestei interpretări pentru a extinde cunoașterea secretelor ascunse în Zohar și în scrierile lui ARI? Mai mult, de ce nu am găsit până acum pe nimeni altcineva care să interpreteze această înțelepciune la fel de deschis ca mine?

Acum putem vedea asta întrucât generația noastră reprezintă cu adevărat vremea lui Mesia și suntem cu toții în pragul corecției complete, şi singurul lucru care ne împiedică este abandonarea  înțelepciunii adevărului prezentă în această generație, datorită dificultăților de limbă și a amestecării problemelor, din punctul de vedere al unuia … fără cunoaştere.

În plus față de toate acestea, este gândirea în mic și problemele abundente din generația noastră. De aceea, întrucât Creatorul dorește să grăbească izbăvirea sufletelor noastre, El mi-a transmis privilegiul de a dezvălui măsura care se găseşte în această interpretare și voia lui Dumnezeu s-a împlinit prin mâna mea.

Am avut şi un alt motiv pentru a interpreta această revelare, așa cum este scris în Zohar: „trebuie să înveţi puțin din prostie”, după cum este scris: „precum avantajul luminii din interiorul întunericului.” După ce mi-am împlinit vremea în orașul Varșovia din Polonia, închis în camera mea, fără a avea nimic de-a face cu întunericul din jurul meu, am fost binecuvântat să mă stabilesc în oraşul sfânt al Ierusalimului.

Mergând printre oamenii de aici, am văzut de fapt sărăcia poporului meu, sărăcia minții lor. Râsul lor prostesc a fost în urechile mele precum trosnitul spinilor sub oală, batjocorind și călcând în picioare inima și sufletul dorințelor noastre, calomniindu-L pe Creator, Legea Lui și poporul Lui cu voce tare, neexistând înțelepciune, înțelegere sau orice fel de cunoaștere în înțelepciunea Cabala. Mai degrabă, un amestec de cuvinte și nume, fără nici un sens și fără nicio morală, ci numai cuvinte.

Este un privilegiu acela de a sporovăi în textul scris cuvinte inutile, cu toată credinţa că ele sunt lucruri sfinte și că, astfel, scopul final al Creației va fi împlinit pentru noi. Atunci când creşte numărul celor care se angajează în textele literale cu toată credința,  Regele Mesia va veni de îndată, căci prin asta întreaga corecţie se va fi încheiat și nimic mai mult nu va fi necesar.

În cele din urmă, m-am întâlnit cu cei mai faimoşi dintre ei. Aceştia sunt oameni care îşi tocaseră anii adânciţi în scrierile lui ARI și Zohar. Ei reușiseră într-un fel, întrucât memorizaseră toate scrierile lui ARI.

Ei aveau reputația de a fi cei mai sfinţi oameni din țară. I-am întrebat dacă au studiat cu un Rav care a dobândit internalitatea chestiunilor. Ei au răspuns: „Cerule, nu! Nu există nici-un fel de internalitate aici, ci un text scris literal, și nimic altceva mai mult decât asta, Doamne ferește. „

I-am întrebat dacă Rav Haim Vital a dobândit internalitatea chestiunilor. Ei au răspuns: „Cu siguranţă el nu a dobândit mai mult decât noi.” Apoi i-am întrebat despre ARI însuși. Ei au răspuns: „El nu cunoștea internalitatea mai mult decât noi, și tot ce știa, el i-a transmis discipolului său, Rav Haim Vital, și astfel a ajuns în mâinile noastre.”

Am râs de ei: „Cum se face atunci că aceste chestiuni au fost compuse în inima lui ARI, fără nicio înțelegere sau cunoaștere?” Ei au răspuns: „El a primit compunerea acestor lucruri de la Ilie iar el cunoştea internalitatea, întrucât el este un înger.” Aici mi-am vărsat mânia asupra lor, pentru că răbdarea mea de a fi cu ei luase sfârşit.

Când am văzut că prostia lor prinsese rădăcini în aproape toţi cei care erau angajaţi în această înțelepciune la acea vreme, vai de urechile cărora le este dat să audă: „O va forța chiar şi pe regină cu mine în casă?”

Zohar-ul a deplâns deja amarnic tăgăduirea păcatului din sufletele lor prin susţinerea faptului că în Tora nu există secrete interne, după cum este scris în Paraşat Vayera: „A apărut oare Tora pentru a ne înfăţişa niște fabule și povestiri istorice? Astfel de povești și fabule se găsesc și la alte națiuni.” Înțelepții noștri au spus că smulg din rădăcină ceea ce este plantat, pentru că ei iau numai ce este Malhut.

Ce ar fi spus autorii Zohar-ului dacă ar fi văzut o astfel de cultură păcătoasă a oamenilor, negând faptul că ar exista o cunoaştere sau înţelepciune în cuvintele Zohar-ului și în înțelepciunea adevărului însăşi? Ei spun despre adevăratele secrete ale Torei că nu există nici o cunoaștere sau percepție revelată în această lume, ci doar nişte cuvinte goale. Astfel, ei au ajuns să forțeze Şchina (Divinitatea) înăntrul palatului Regelui. Vai de ei, căci ei și-au făcut rău propriilor suflete.

Înțelepții noștri au spus că Tora jeleşte înaintea Creatorului: „Fiii Tăi m-au transformat într-o cântare în locurile publice”. Dar ei nici măcar nu fac Tora să semene cu o cântare, ci doar cuvinte înfricoșătoare pentru orice ascultător care trezesc dispreț și mânie.

În plus, ei doresc să fie recompensați precum Fineas, spunând că fac asta cu toată credinţa. Scrierile spun despre ei: „Cu cât acest popor vine mai aproape cu gura lor și cu buzele lor ei Mă onorează pe Mine, dar şi-au îndepărtat inima de Mine” și acesta este motivul distrugerii primului templu.  

Diavolul încă mai dansează printre noi, tocmai în vremea lui Mesia, vremea sfârșitului secretelor Torei. Ardoarea Stăpânului oștirilor a venit ca un foc care nu se va stinge în oasele mele. De aceea, am fost trezit să dau la o parte acoperământul într-o asemenea măsură încât ei să știe că există înțelepciune în Israel.

Acest lucru a fost printre motivele principale care m-au făcut să ajung la această explicație.

_______________

(*) Corectura autorului

Trebuie să sesizăm în fiecare scop și în fiecare ţel că este extrem de simplu. Toată agerimea, inteligența și multe altele se formează în timpul pregătirii, până când este atins obiectivul. De exemplu, atunci când cineva dorește să-şi facă o casă, are nevoie de inteligență și cunoștințe sub forma unui proiect, a unor inovaţii,  de calitatea și cantitatea camerelor și de proprietate.

Scopul final este doar un lucru simplu – să locuiască acolo. Acesta este înțelesul cuvintelor, „în conformitate cu frumusețea unui om, pentru a locui în casă”. Este un gând simplu, fără a face filozofie și fără vreo raţiune, ci doar o simplă voință.

Trebuie ştiut că toate sofisticările în cunoaștere sunt în majoritate greșeli care ar trebui să cadă în faţa adevărului. Întrucât adevărul în sine este simplu, fără nici o raţiune anume.

Există un secret în asta, anume faptul că acesta este zidul de fier care ne separă de Creator. Există lucruri care sunt ascunse datorită înălțimii și profunzimii lor deosebite și există lucruri care sunt ascunse datorită subtilității lor aparte, precum fluturii din aer, care sunt prea fini pentru a fi văzuţi.

Lumina Lui este atât de simplă încât mintea omului, care simte doar o infimă parte dintr-o esenţă, pur şi simplu nu o percepe. Este precum măsura necesară pentru ca şi cele mai mici lucruri să poată fi sesizate de un instrument în realitate.

Este aşa întrucât desi nu întreaga adâncime a înălţimii şi întreaga profunzime a lăţimii sunt percepute, putem percepe în orice caz proximitatea. Cu toate acestea, în privinţa lucruri subtile, pare că ele nu ar exista deloc, întrucât nu poţi dobândi nici cea mai mică parte din ele.

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

error: Content is protected !!